Jak nakupovat
masodomu@ocg.cz Obchodní podmínky
Přihlásit se

Všeobecné obchodní podmínky

I. Základní ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) upravují vztahy mezi kupujícím a prodávajícím v oblasti prodeje zboží mezi společností Maso domů-OCG s.r.o. (dále jen „prodávající“) a jejími obchodními partnery (dále jen „kupující“).

Kupující podáním objednávky (písemně nebo telefonicky) potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, jejichž nedílnou součást tvoří reklamační řád, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

Prodávající: Maso domů-OCG s.r.o., IČ 037 01 654, se sídlem Újezd 402/33, 118 00 Praha 1, je společností zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložka C 236507.

Kupující: Kupující - spotřebitel - osoba, která při uzavírání a plnění objednávky nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.

Spotřebitel při zahájení obchodních vztahů předává prodávajícímu pouze své kontaktní údaje, nutné pro bezproblémové vyřízení objednávky, popřípadě údaje, které chce mít uvedeny na nákupních dokladech.

Právní vztahy prodávajícího se spotřebitelem výslovně neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, jakož i předpisy souvisejícími, vše ve znění novel. Spotřebitelská smlouva - smlouva kupní, o dílo, případně jiné smlouvy dle občanského zákoníku, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel, resp. prodávající.

Objednávka je uzavírána v českém jazyce. Uzavřená objednávka je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám. Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách www.MasoDomu.cz a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím.

Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (telefon, internet atd.) pro uskutečnění objednávky jsou v běžné výši, závislé na tarifu telekomunikačních služeb, které kupující používá.

II. Souhlas s poskytnutím osobních údajů

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění objednávky s kupujícím a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání). Osobní údaje, které jsou poskytnuty kupujícím prodávajícímu za účelem splnění objednávky, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Kupující dává prodávajícímu svůj souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů pro účely splnění předmětu objednávky, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům.

Kupující zároveň uděluje prodávajícímu svůj souhlas se zasíláním informativních e-mailů na kupujícím uvedenou e-mailovou adresu. Informativními e-maily se například rozumí obchodní a marketingová sdělení, informace o produktech a probíhajících akcí, aktualizace www stránek, apod. Pokud si kupující nepřeje dostávat tyto informativní e-maily, může na takovýto e-mail odpovědět a vyjádřit svůj nesouhlas se zasíláním e-mailů tohoto typu, respektive požádat prodávajícího o nezasílání e-mailových sdělení tohoto typu. V takovém případě má prodávající povinnost kupujícímu tyto informativní e-maily již dále nezasílat a jeho e-mailovou adresu vyřadit z databáze adresátů informativních e-mailů.

III. Cenové kategorie

Všechny ceny jsou smluvní. V on-line e-shopu jsou vždy aktuální a platné ceny. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu cen.

IV. Objednávání

Kupující dostane zboží za cenu platnou v době objednání. Kupující spotřebitel má možnost se před provedením objednávky seznámit s celkovou cenou včetně DPH a všemi dalšími případnými poplatky (doprava apod.). Tato cena bude uvedena v objednávce.

Objednávat je možno následujícími způsoby:
- prostřednictvím elektronického obchodu na www.MasoDomu.cz (dále jen „e-shop“)
- elektronickou poštou na adrese objednavky@masodomu.cz
- telefonicky

Prodávající doporučuje kupujícímu provádět objednávky přes elektronický obchod nebo písemnou formou (e-mail) a uvést následující údaje:
- jméno, příjmení a adresu pro doručení zboží
- název zboží dle ceníku, množství kupovaného zboží
- způsob odebrání zboží
- předpokládaný termín doručení zboží
- všechny další údaje, které kupující považuje za důležité

V. Odstoupení od smlouvy ze strany kupujícího

Kupující spotřebitel má právo v souladu § 53 odst. 7 obč. z. odstoupit od smlouvy nejpozději 24 hodin před doručením, nebo osobním odběrem, objednaného zboží. Rozhodne-li se kupující využít tohoto práva, musí odstoupení od smlouvy (zrušení objednávky) oznámit prodávajícímu písemně nebo osobně telefonicky.

Kupující spotřebitel má též právo odstoupid od smlouvy při přebírání objednaného zboží v případě, že objednávka není úplná nebo obsahuje jiné než kupujícím objednané položky, které jsou prokazatelně dohledatelné na objednávce kupujícího.

Kupující bere na vědomí skutečnost, že jsou-li se zbožím poskytovány dárky, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s podmínkou, že dojde-li k využití práva spotřebitele odstoupit od smlouvy dle § 53 odst. 7 obč. z., darovací smlouva pozbývá účinnosti a kupující nemá nárok na poskytnuté dárky či bonusy.

VI. Odstoupení od smlouvy ze strany prodávajícího

Prodávající si vyhrazuje právo na odstoupení smlouvy v případě že:
a) kupující neuvedl veškeré potřebné údaje pro plnění a doručení objednávky
b) kupující záměrně uvedl mylné nebo nepravdivé údaje pro plnění a doručení objednávky
c) kupující odmítá uhradit celkovou částku za objednané zboží včetně dalších případných poplatků (dopravné, apod.)
d) kupující již dříve neuhradil a/nebo pouze částečně uhradil předchozí případné objednávky (objednávku)

VII. Platební podmínky

Není-li dohodnuto mezi kupujícím a prodávajícím jinak, pak platba za zboží je prováděna vždy výhradně v hotovosti, a to při předání zboží. Platba je prováděna v platné české měně, tedy v korunách.

Při přebírání zboží je kupující povinnen překontrolovat si případnou sumu vrácených peněz, jelikož pozdější reklamace nemohou být a nebudou ze strany prodávajícho akceptovány. Zboží zůstává do úplného zaplacení majetkem prodávajícího.

VIII. Dodací podmínky

Objednané zboží je kupujícímu výhradně dodáno vlastními prostředky prodávajícího, tj. prodávajícím nebo přepravním vozem. Prodávající běžně dodává zásilky kamkoliv na území hlavního města Prahy. Ostatní lokality na území ČR pouze po předchozí domluvě. Cena přepravy se řídí dle ceníku aktuálního v den objednávky. Osobní odběr objednaného zboží kupujícím na provozovně nebo v sídle společnosti není možný.

Zboží může převzít pouze kupující nebo osoba k tomu kupujícím pověřená. Tato osoba se musí v případě požádání prodávajícího dostatečně identifikovat a prokázat se platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem.

IX. Reklamace

Reklamační podmínky se řídí platnými právními předpisy ČR. Jediným platným dokladem sloužícím pro případnou reklamaci jsou výhradně kupujícím potvrzený dodací list nebo faktura, nikoliv samotná objednávka.

Při doručení zboží je kupující povinen si objednané zboží zkontrolovat. Převzetím a zaplacením zboží dává kupující jasně najevo, že je seznámen s aktuálním stavem zboží a odebírá jej zcela v pořádku, bez výhrad a v neporušeném obalu. Pokud má kupující jakékoliv pochybnosti o přebíraném zboží, není povinen toto zboží od prodávajícího (pověřeného pracovníka) převzít a zaplatit. V opačném případě nebude brán na pozdější reklamace zřetel.

Pokud se kupující domnívá, že u něj nastaly důvody k řešení reklamace, je povinen nás o této skutečnosti neodkladně telefonicky informovat a připravit si k případné kontrole dodací list nebo fakturu za odebrané zboží. Reklamační podmínky se řídí platnými právními předpisy ČR.

X. Závěrečná ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 1. ledna 2009 a ruší veškerá předchozí ustanovení a zvyklosti. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto Všeobecné obchodní podmínky bez předchozího upozornění.

Za společnost Maso domů-OCG s.r.o. schválil Oldřich Straka, jednatel společnosti

Vypracováno v souladu s občanským zák. č. 40/1964 Sb. § 619-627 a zák. č. 634/1992, oba ve znění novel.

Platnost od: 1.1.2016
Jednatel: Oldřich Straka
Společnost: Maso domů-OCG s.r.o.
IČ: 037 01 654